NOVI DEPOZITNI RAČUN OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

Federalno minstarstvo finansija  je dana 04.12.2020.godine u (”Službenim novinama Federacije BiH” br. 88/20)  donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH stav.10. u tački 12.1.7. Računi obrtničkih komora, u tabelarnom pregledu, kod Kantona Sarajevo, naziv banke: ”ProCredit Bank d.d.”  i broj računa: ”194-1013100000-107”, zamjenjuje se nazivom: ”UniCredit Bank d.d.” i brojem računa:”338-7302220433-691”.

Slijedom toga:

Obaviještavamo sve fizičke i pravne osobe da uplate članarine mogu vršiti na novi depozitni račun broj: ”338-7302220433-691” otvoren kod ”UniCredit Bank d.d.” počevši od 7. decembra 2020.godine.

UPLATA ČLANARINE


Uplata se vrši jednim platnim nalogom i to :

Primatelj: Obrtnička komora Kantona Sarajevo

Žiro račun: 3387302220433691 UniCredit banka d.d.

Svrha doznake: Članski doprinos za 2023. godinu

JMB: Identifikacioni broj

Porezni period: 01.01.2023 – 31.12.2023

Vrsta prihoda: 722567

Šifra općine – sjedište obrta

Vrsta uplate: 0

Rok za predaju ČOK obrazca je 28. februar naredne godine, za prethodnu godinu.

Članarina se odnosi samo na vlasnike obrtničkih radnji, bez obzira na broj uposlenih radnika.

Napomena: Obaveza plaćanja članarine postoji i za obrte i za djelatnosti koje su srodne obrtu, a registrovane su kao osnovnadopunska ili dodatna djelatnost.

PRIMJER: Podaci o obračunu i uplati članarine Obrtničkoj komor i- 2023.godina

Uplata se vrši akontativno po kvartalima kako slijedi:

TromjesečjeZaduženjeDospijećeZaduženje za razdoblje
I15.0228.02Januar – mart
II15.0531.05April – juni
III15.0831.08Juli – septembar
IV15.1130.11Oktobar – decembar
Redni brojELEMENTIIZNOS (KM)
1.Osnovica za obračun doprinosa (podatak sa rednog broja 10. obrasca 2002)1.104,00
2.Ukupno ( redni broj 1 x 12 mjeseci)13.248,00
3.Stopa za obračun članarine*0,5%
4.Obračunata članarina za period od 01.01. do 31.12.2023. (redni broj 2 X redni broj 3)66,24
5.Uplaćeno za obračunski period od 01.01.do 31.12.2023.0,00
6.Razlika za uplatu66,24