Pravilnici – dokumente možete pogledati ili ih sačuvati na računar

Pravilnik o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva (Sl. novine F BiH, broj 18/09) – LINK

Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (Sl. novine F BiH, broj 41/09) – LINK 

Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti (Sl. novine F BiH, broj 41/09) – LINK

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra saglasnosti za obavljanje posebnih obrta (Sl. novine F BiH, broj 41/09) – LINK

Pravilnik o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori Federacije BiH (Sl. novine F BiH, broj 35/09 i 42/11) – LINK

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima koje moraju ispunjavati poslovni prostori (Sl. novine F BiH, broj 47/09) – LINK

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (Sl. novine F BiH, broj 54/09) – LINK

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost (Sl. novine F BiH, broj 61/09) – LINK

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski (Sl. novine F BiH, broj 61/09) – LINK

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (Sl. novine F BiH, broj 61/09) – LINK

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (Sl. novine F BiH, broj 61/09) – LINK

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (Sl. novine F BiH, broj 73/09) – LINK

Pravilnik o načinu plaćanja, visini i raspodjeli članarine između udruženja obrtnika i udruženja lica koja obavljalju srodne djelatnosti, obrtničkih komora kantona i obrtničke komore FBiH (Sl. novine F BiH, broj 52/23) – LINK

Priručnik o praktičnom provođenju inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine – LINK