Historijat

U Bosni i Hercegovini sa dolaskom Osmanskog carstva nalazimo prve pisane tragove o zanatima i taj period njihovog nastanka je između 1435. i 1509.godine.

U svojim putopisima Evlija Čelebija navodi postojanje različitih zanata i trgovina. Po uzoru na austrijsko zakonodavstvo 1909.godine osnovana je prva Trgovinska-obrtnička komora za BiH (TOK) u Sarajevu, sa osnovnim ciljem da zastupa interese trgovine i obrta zajedno sa rudarstvom na području čitave BiH. Osnivačka skupština održana je 14. septembra 1909.godine u gradskoj Vijećnici u Sarajevu, uz prisustvo 58 delagata. Osnovni zadatak prve Komore je rješavanje svih problema koje su se odnosile na trgovačke i obrtničke poslove, davanje vlastima prijedloge za postignute dogovore ili u vidu zakona, te osnivanja raznih zavoda za unapređenje.

Sa donošenjem Zakona o zanatskim radnjama Kraljevine Jugoslavije 1931.godine (gdje se umjesto obrt uvodi ime zanat) su osnovane dvije zanatske komore i to u Sarajevu i u Banja Luci. Nakon Drugog svjetskog rata u ex Jugoslaviji su 1949.godine su osnovane sreske zanatske komore i zanatske komore republika kao federalnih jedinica, a 1953.godine u srezovima i republikama osnovane su granske komore za trgovinu, ugostiteljstvo, zanatstvo, poljoprivredu, šumarstvo i saobraćaj. U maju 1962.godine, formira se Republička privredna komora Bosne i Hercegovine i to spajanjem pet komora: Trgovinske komore BiH, Zanatske komore BiH, Ugostiteljske komore BiH, Poljoprivredne-šumarske komore BiH, Komore za industriju i rudarstvo, građevinarstvo i saobraćaj BiH.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 21.11.1995.godine, gdje je došlo do prekida rata u Bosni i Hercegovini, došlo je do novog ustroja Države Bosne i Hercegovine. Na osnovu čl. 22 i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo br.24/03) i člana 51. stav 1. Zakona o obrtu (Sl.novine Federacije BiH broj 52/02 i 29/03), Vlada Kantona Sarajevo donijela je na 102. sjednici održanoj 17.02.2005.godine Odluku o načinu izbora članova i zakazivanju prve utemeljujuće Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo.
Osnivačka Skupština Obrtničke komore Kantona Sarajevo je održana dana 26.02.2005.godine. Između ostalog jedan od osnovnih ciljeva da zastupa i štiti interes obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, predstavlja ih pred kantonalnim i općinskim tijelima vlasti, kantonalnim i općinskim tijelima uprave, kao i drugim tijelima u zemlji i u inostranstvu. Na nivou Federacije imamo deset Obrtničkih Kantonalnih komora koje zajedno čine Federalnu Obrtničku komoru.