NovostiObavještenjaNovi depozitni račun

NOVI DEPOZITNI RAČUN OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

 

Federalno minstarstvo finansija  je dana 04.12.2020.godine u (''Službenim novinama Federacije BiH'' br. 88/20)  donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH stav.10. u tački 12.1.7. Računi obrtničkih komora, u tabelarnom pregledu, kod Kantona Sarajevo, naziv banke: ''ProCredit Bank d.d.''  i broj računa: ''194-1013100000-107'', zamjenjuje se nazivom: ''UniCredit Bank d.d.'' i brojem računa:''338-7302220433-691''.

Slijedom toga:

Obaviještavamo sve fizičke i pravne osobe da uplate članarine mogu vršiti na novi depozitni račun broj: ''338-7302220433-691'' otvoren kod ''UniCredit Bank d.d.'' počevši od 7. decembra 2020.godine, a OKKS će u skladu sa istim Pravilnikom zadržati operativnost dosadašnjeg depozitnog računa broj ''194-1013100000-107'' otvorenog kod ''ProCredit Bank d.d.'', do 31.12.2020.godine.