NovostiObavještenjaNovi depozitni račun

NOVI DEPOZITNI RAČUN OBRTNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

 

Federalno minstarstvo finansija  je dana 04.12.2020.godine u (''Službenim novinama Federacije BiH'' br. 88/20)  donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH stav.10. u tački 12.1.7. Računi obrtničkih komora, u tabelarnom pregledu, kod Kantona Sarajevo, naziv banke: ''ProCredit Bank d.d.''  i broj računa: ''194-1013100000-107'', zamjenjuje se nazivom: ''UniCredit Bank d.d.'' i brojem računa:''338-7302220433-691''.

Slijedom toga:

Obaviještavamo sve fizičke i pravne osobe da uplate članarine mogu vršiti na novi depozitni račun broj: ''338-7302220433-691'' otvoren kod ''UniCredit Bank d.d.'' počevši od 7. decembra 2020.godine, a OKKS će u skladu sa istim Pravilnikom zadržati operativnost dosadašnjeg depozitnog računa broj ''194-1013100000-107'' otvorenog kod ''ProCredit Bank d.d.'', do 31.12.2020.godine.

UPLATA ČLANARINE


Uplata se vrši jednim platnim nalogom i to :

Primatelj: Obrtnička komora Kantona Sarajevo

Žiro račun: 3387302220433691 UniCredit banka d.d.

Svrha doznake: Članski doprinos za 2020. godinu

JMB: Identifikacioni broj

Porezni period: 01.01.2020 – 31.12.2020

Vrsta prihoda: 722567

Šifra općine – sjedište obrta

Vrsta uplate: 0

Rok za predaju ČOK obrazca je 28. februar naredne godine, za prethodnu godinu.

Članarina se odnosi samo na vlasnike obrtničkih radnji, bez obzira na broj uposlenih radnika.

Napomena: Obaveza plaćanja članarine postoji i za obrte i za djelatnosti koje su srodne obrtu, a registrovane su kao  dopunska ili dodatna djelatnost.

PRIMJER: Podaci o obračunu i uplati članarine Obrtničkoj komor i- 2020.godina