NovostiNajave i poziviObavještenja

JAVNI POZIV MINISTARSTVO PRIVREDE KS - POTICA RAZVOJU MALE PRIVREDE U KANTONU SARAJEVO ZA 2020. GODINU

Poštovani,

U nastavku vas informišemo da je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dana 20.08.2020. godine objavilo JAVNI  POZIV za odabir korisnika poticajnih sredstava "Poticaj razvoju male privrede" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava subjekata male privrede sa područja Kantona Sarajevo u cilju odabira korisnika poticajnih grant sredstava za subvencioniranje (refundiranje dijela troškova) i sufinansiranje programa/projekata u skladu sa: Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15), Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2020. godinu, broj:07-05-15-28764-1/20 od 11.08.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede (u daljem tekstu: Pravilnik), za sljedeće programe:
1. Program: Subvencioniranje (refundiranje) troškova kamata po preuzetim kreditim
2. Program: Poticaj za tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete
3. Program: Poticaj za unaprjeđenje poduzetništva obrtnika
4. Program: Poticaj start up subjektima male privrede
5. Program: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva


Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave obavještenja o ovom Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", br: 32/20. 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za “Poticaj razvoju male privrede” i obavezno navesti naziv Programa:_________________________”.
Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom. 

Kompletan tekst Javnog poziva kao i prijavne obrazce za svaki  program možete preuzeti na linku ispod:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-odabir-korisnika-poticajnih-sredstava-poticaj-razvoja-male-privrede