NovostiNajave i poziviObavještenja

JAVNI POZIV MINISTARSTVO PRIVREDE KS - EDUKACIJA MLADIH ZA OBRTNIČKA-ZANATSKA ZANIMANJA I ZAPOŠLJAVANJE

Poštovani,

U nastavku vas informišemo da je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dana 20.08.2020. godine objavilo JAVNI POZIV za prikupljanje prijava obrtnika po osnovu Programa: ''Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje''.

Predmet javnog poziva je subvencioniranje troškova obrtnika za zapošljavanje mladih putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a po osnovu Programa “Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje”.

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave obavještenja o ovom Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", br: 32/20. Obavještenje o ovom javnom pozivu objaviti će se u dnevnom listu "AVAZ". 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za Program: “Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje”.
Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom podnosioca prijave. 

Kompletan tekst Javnog poziva kao i obrazac za prijavu možete preuzeti na linku ispod:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-prikupljanje-prijava-obrtnika-po-osnovu-programaedukacija-mladih-za